BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Khai thị của Đức Karmapa đời thứ 17 về mối quan hệ giữa đạo...

Khi đức Milarepa theo ngài Marpa tu tập thì trong lúc đầu, ngài Marpa chẳng ban cho đức Milarepa cái gì cả ngoại trừ sự...

Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo

Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát Con đem thân khẩu ý chí tâm đảnh lễ vị đạo sư vô thượng và (thủ hộ chủ) ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong khi quán chiếu sự bất...

Bảo tháp – Biểu tượng tâm giác ngộ và trí tuệ Phật

Kiến trúc Mandala Phật giáo thể hiện sự hợp nhất của vũ trụ bên ngoài với thân giác ngộ Phật, đồng thời là cảnh...

Tháp – Cúng dàng Tâm

Mục đích tối thượng của sự tu tập là đạt giác ngộ. Khi một chúng sinh đạt giác ngộ tối thượng, những cấu nhiễm...

Vua Ba-Tư-Nặc bại trận

Chiến thắng sinh thù oán… Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba-tư-nặc nước Kosala. Chuyện...

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Điền email của bạn để cập nhật bài viêt mới
Họ tên
Email *

THỐNG KÊ TRUY CẬP