ĐỌC THÊM

ĐỌC THÊM

Phát tâm Bồ đề – Quán tâm Bình đẳng hay Đại xả

Muốn luyện cho tâm mình thấy được tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ mình, việc đầu tiên cần phải làm phát triển Tâm Bình Đẳng. Cũng như trước khi họa hình,...

Tán dương Đức Văn Thù, hiện thân Tuệ giác Chư Phật

Đảnh lễ đức Thế Tôn Văn Thù Sư Lợi, | bất nhị với đấng Đạo Sư Trí tuệ của ngài | sáng như vầng dương | thoát mọi bóng mây | vô minh, phiền não...

Mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát

Theo Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng: nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn và Ngài...

Mười Bốn Mật Giới

Trước tiên, tôi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Quý vị biết chủ đề của ngày hôm nay là gì không? Nếu quý vị không biết chủ đề là gì, tôi sẽ...

Cúng dường và Tịnh hoá

Theo truyền thống của Phật pháp, tu hành tâm thức là một tiến trình tiệm tiến. Chúng ta tịnh hóa chính mình bằng cách thoát khỏi những khuyết điểm lớn nhất của chúng ta...

Ôm Lấy Bồ Đề Tâm

Trong chương ba, đề cập đến sự phát Bồ đề tâm, Shantideva bắt đầu bằng sự tùy hỷ. 1. Tôi hạnh phúc và hoan hỷ trong đức hạnh Nó giải thoát cho tất cả chúng sanh Khỏi những lo buồn, sầu khổ Và đặt những người tiều tụy này trong những cõi...

Viên ngọc như ý của sự Hồi hướng

NAMO GURU DEVA DAKINI HUNG. Bây giờ ta giải thích Kho Tàng Như Ý Các Viên Ngọc Quý, Phương pháp hồi hướng các thiện căn nhiều vô số, Bất cứ công đức nào con đã tích lũy, sẽ tích lũy, hay công đức con đang hoan hỷ. Về giác ngộ vô thượng vô biên. Lành thay, giờ đây...

Giới thiệu về phóng sinh

Phóng sinh là một phương pháp rất thực tiễn và có năng lực giúp kéo dài mạng sống khi một người chưa già nhưng đang trong tình trạng nguy hiểm có thể chết bất kỳ lúc nào. Việc thực hành  về Tara Trắng, Namgyalma...

Lục Đại Tự Minh Chú

Trì tụng minh chú Om mani padme hum là một việc rất tốt. Tuy vậy, khi tụng chú cần phải nhớ nghĩ đến ý nghĩa của lời chú, vì sáu âm này mang...

Giọt nước mắt của Bồ Tát

Chỉ cần nỗ lực hết mình, hướng tới giác ngộ, bằng những thiện hạnh lợi ích chúng sinh, chúng ta sẽ bền bỉ đào luyện để tâm chúng ta trở nên mạnh mẽ, rộng...

Bài mới nhất

Tám Bài Kệ Chuyển Hóa Tâm

1. Với quyết tâm thành tựu mục đích tột cùng cao cả Làm lợi lạc hết thảy chúng hữu tình, Tâm hạnh trân quý còn hơn cả viên bảo châu như ý, Nguyện luôn yêu thương giữ gìn tất cả...