TAM THỪA PHẬT GIÁO

TAM THỪA PHẬT GIÁO

Bảo tháp – Biểu tượng tâm giác ngộ và trí tuệ Phật

Kiến trúc Mandala Phật giáo thể hiện sự hợp nhất của vũ trụ bên ngoài với thân giác ngộ Phật, đồng thời là cảnh giới Tịnh độ, nơi vân tập của hải hội chư...

Tháp – Cúng dàng Tâm

Mục đích tối thượng của sự tu tập là đạt giác ngộ. Khi một chúng sinh đạt giác ngộ tối thượng, những cấu nhiễm làm lu mờ thân, khẩu, ý của chúng sinh sẽ...

Vua Ba-Tư-Nặc bại trận

Chiến thắng sinh thù oán… Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba-tư-nặc nước Kosala. Chuyện kể rằng, vua Ba-tư-nặc đánh nhau với A-xà-thế, gần làng Kasika và...

Tám Thi Kệ Luyện Tâm

Geshe Langri Thangpa 1. Với quyết tâm thành tựu Lợi lạc lớn lao nhất Nhờ tất cả chúng sinh Tôi nguyện luôn giữ gìn Chúng sinh trong đáy tim Vì chúng sinh quí hơn Cả bảo châu như ý. 2. Khi gặp...

Phẩm vật cúng dường cao quý nhất

Geshé Ben sống nhiều năm trong một hang động núi non ở Hi-mã-lạp sơn. Bao nhiêu thế hệ các vị tu sĩ ngày trước đã từng sống ngay trong hang động đó và ngày nay còn lại một...

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can  Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye (1813-1899) Hỡi ôi! Chúng sinh như con với ác nghiệp và bất thiện hạnh, Từ vô thủy đã nổi trôi trong sinh tử...

Ăn uống tiết độ

Không bệnh, lợi tối thượng ... Câu chuyện này được kể lại khi đức Phật ở Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba-tư-nặc. Có một lúc, vua Ba-tư-nặc có thói quen ăn uống vô độ, ăn...

Phật ban thức ăn cho người đói

Ðói ăn, bệnh tối thượng ... Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở tại Alavi, liên quan đến một nam cư sĩ. Ngày nọ, đức Thế Tôn ngồi trong hương thất ở Kỳ...

Bồ Đề Tâm Sự Viên Thành Của Phật Pháp

Trang trải tình thương đến chúng sanh cần thiết vô cùng, không còn gì để nghi ngờ điều đó nữa. Tình thương là điều quan trọng của bồ đề tâm, là thái độ của...

Gọi Thầy từ chốn ngàn xa

  Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can  Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye (1813-1899)   Hỡi ôi! Chúng sinh như con với ác nghiệp và bất thiện hạnh, Từ vô thủy đã nổi trôi trong sinh tử...

Bài mới nhất

Khai thị của Đức Karmapa đời thứ 17 về mối quan...

Khi đức Milarepa theo ngài Marpa tu tập thì trong lúc đầu, ngài Marpa chẳng ban cho đức Milarepa cái gì cả ngoại trừ sự...

Tháp – Cúng dàng Tâm