KIM CƯƠNG THỪA

KIM CƯƠNG THỪA

Tán dương Đức Văn Thù, hiện thân Tuệ giác Chư Phật

Đảnh lễ đức Thế Tôn Văn Thù Sư Lợi, | bất nhị với đấng Đạo Sư Trí tuệ của ngài | sáng như vầng dương | thoát mọi bóng mây | vô minh, phiền não...

Mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát

Theo Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng: nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn và Ngài...

Tán thán Đức Phật Thích Ca

Ngài là Lưỡng Túc Tôn vào lúc đản sinh, ngay trên đại địa bước đi bảy bước, tự tuyên: trong thế gian duy ngã độc tôn, con đảnh lễ Tôn Giả thiện xảo thời...

Thuốc lá – kẻ dẫn đường dắt người mù trên con đường lầm lạc...

  OM SWASTI: Với sự cảm kích tối thượng và lòng tôn kính sâu xa đối với Đức Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) – sự hiển lộ trí tuệ của tất cả chư Phật và sự...

Giới Nguyện Kim Cương Thừa

Kim Cương thừa luôn được coi là truyền thừa bí mật bởi việc thực hành đòi hỏi căn cơ và trình độ nhất định. Thông thường, khi thực hành Kim Cương thừa, chúng ta...

Một Pháp tu để áp dụng suốt đời

Quý vị hãy đọc chánh văn: Tinh túy của chỉ giáo ngắn gọn này Là năm lực. Hãy thực hành! Chỉ giáo Đại thừa về chuyển di Liên hệ đến năm lực. Hãy yêu mến hoạt động này! Trước hết...

Căn bản Giới Bồ Tát của Phật Giáo Tây Tạng

Giới là một hình thức vi tế không thấy trong sự tương tục tinh thần, là thứ hình thành thái độ. Một cách đặc biệt, nó là một sự kềm chế khỏi “một hành vi lỗi lầm”, hoặc là một thứ tiêu cực một cách tự nhiên hay một...

Mười điều trước khi qua đời

Đối với Phật tử và người từng thọ trì một pháp môn nào đó thì thật là thuận lợi nếu họ được chúng ta nhắc lại mười điều Phật dạy trước khi chết như...

Tứ chúng hòa hợp

Có một câu thành ngữ rất hay như thế này: Như các tầng của một ngôi Bảo tháp, người sau hãy tiếp nhận những kinh nghiệm từ những người đi trước. Câu chuyện “Tứ...

Tám Bài Kệ Chuyển Hóa Tâm

1. Với quyết tâm thành tựu mục đích tột cùng cao cả Làm lợi lạc hết thảy chúng hữu tình, Tâm hạnh trân quý còn hơn cả viên bảo châu như ý, Nguyện luôn yêu thương giữ gìn tất cả mọi chúng sinh. 2. Mỗi khi gặp gỡ tiếp xúc bất kỳ ai, Con nguyện...

Bài mới nhất

Tám Bài Kệ Chuyển Hóa Tâm

1. Với quyết tâm thành tựu mục đích tột cùng cao cả Làm lợi lạc hết thảy chúng hữu tình, Tâm hạnh trân quý còn hơn cả viên bảo châu như ý, Nguyện luôn yêu thương giữ gìn tất cả...