VĂN HÓA THỈNH PHÁP BẢO

VĂN HÓA THỈNH PHÁP BẢO

Văn hóa Thỉnh Pháp Bảo

Các bạn thiện hữu thương mến !  Cảm phiền các bạn giúp chúng tôi bằng cách không dùng từ “bán”, xin hãy dùng từ “Thỉnh”. Trên mỗi Pháp Bảo chúng tôi đã có đề mức...

Bài mới nhất

Quán đảnh

Trước khi bắt đầu thực hành con đường Kim Cương thừa, các bạn cần nhận một nhập môn, hay trao quyền, truyền pháp, nó cho các bạn được phép nhận...

Guru Yoga

Cúng dường

Tịnh hóa