NGUYÊN THỦY

NGUYÊN THỦY

Đức Phật và Phật Pháp – Thập nhị nhân duyên

"Không thể tìm ra một Tạo Hóa, một Brahma, hay một vị nào khác, làm chủ vòng luân chuyển của đời sống (Thập Nhị Nhân Duyên). Chỉ có những hiện tượng diễn tiến tùy duyên!" -- Thanh Tịnh Đạo Tiến trình của hiện tượng tái sanh được Đức Phật giải...

Đức Phật và Phật Pháp – Do đâu tin có tái sanh?

"Như Lai đã nhớ lại nhiều kiếp sống trong quá khứ"  Trung A Hàm Do đâu ta tin có tái sanh? Đối với người Phật tử, Đức Phật có đủ uy quyền nhất để thuyết minh vấn đề Tái Sanh. Chính trong đêm Ngài đắc Quả Chánh Đẳng...

Bốn trọng tâm của chánh niệm

Trước tiên, tu tập Tứ Niệm Xứ (satipatthāna), không phải là con đường duy nhất để chứng đắc giác ngộ, như một vài diễn giả quá nhiệt tình đã tuyên bố. Theo Đức Phật,...

Đức Phật – Vị Lương y vô song

Trong kinh điển bằng tiếng Pa-li, Đức Phật được gọi là vị Lương Y (Bhisakka) hay vị Y Sĩ giải phẫu vô song (Sallakatto anuttaro). Trong Tạng Luật tức tạng kinh về giới luật...

Vô Ngã Vô ưu

Lời Tựa Đây là một quyển sách căn bản dành cho người muốn tìm hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống qua con đường tâm linh. Con đường Đạo của Đức Phật...

Kinh Vô Ngã Tướng

Lời nói đầu Bên trong cá nhân của mỗi người thế gian (puthujjana, người phàm tục, tại thế) những ô nhiễm (kilesa) như tham lam và luyến ái mau chóng sanh sôi nảy nở. Những...

Cách báo hiếu phụ mẫu của bậc thánh tối thượng Sāriputta

Đức Phật dạy rằng: “Này các thầy Tỳ khưu! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là Cha và Mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng...

Vi Diệu Pháp – Bốn Pháp Chân Ðế

Pháp có hai loại: Danh pháp (Nàma) và Sắc pháp (Rùpa). Danh pháp thì biết cảnh; sắc pháp thì không. Những gì chúng ta gọi là "bản ngã" thì chỉ là Danh và Sắc,...

Vì sao Đức Phật nhập mẫu thai trong hình tướng voi trắng?

Sự kiện Đức Phật nhập mẫu thai dưới hình tượng voi trắng sáu ngà nêu biểu cho sức mạnh của lòng từ bi và trí tuệ. Sáu chiếc ngà tượng trưng cho lục độ...

194 câu nói trích từ bài giảng của Ngài Ajahn Chah

Lời Giới Thiệu Ajahn Chah sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía Bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa di từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỳ khưu năm hai mươi...

Bài mới nhất

Bảy Bảo Báu Mang Lại Năng Lượng Trì Giữ Quyền Lực

Bảy bảo báu (Thất bảo) của Thiên vương, vị vua cai quản vũ trụ bao gồm: Hoàng hậu báu, Tướng quân báu, Ngựa báu,...