KIM CƯƠNG THỪA

KIM CƯƠNG THỪA

Lật đổ khống chế của ngoại cảnh

VƯỢT NGOÀI GIỚI HẠN: QUÁN MÌNH NHƯ CHƯ THIÊN  Ta có thể thấy năng lượng ham muốn trong ta có thể tác động theo hai cách hoàn toàn trái ngược. Nhờ phương pháp chuyển hóa của mật tông, năng lượng này có thể biến thành ánh sáng trí tuệ đầy phúc lạc, một sức mạnh trên đường...

Tính trong sáng của Tâm

CHUẨN BỊ KHOẢNG TRỐNG NHỜ “KHÔNG THẤY” Như ta đã nói, ba điều kiện tiên quyết của sự thực hành Mật tông là Từ bỏ, Bồ đề tâm và chính kiến về Tính không. Tuy...

Hòa tan những giới hạn tự tạo

GÁNH NẶNG CỦA KIẾN CHẤP SAI LẦM  Chúng ta đã thấy từ bỏ và tâm bồ đề, hai điều kiện tiên quyết để tu mật tông, giúp ta khám phá bản chất tinh yếu của mình như thế nào. Từ bỏ thì nới lỏng thói chấp thủ khoái lạc và thói nương...

Quán đảnh

Trước khi bắt đầu thực hành con đường Kim Cương thừa, các bạn cần nhận một nhập môn, hay trao quyền, truyền pháp, nó cho các bạn được phép nhận những giáo lý Kim Cương thừa và thực hành chúng, và nó bảo đảm cho sự thấu...

Guru Yoga

Bây giờ chúng ta đến cái tinh túy tột độ của con đường, sự thực hành Guru Yoga, qua nó trí huệ sẽ khởi lên một cách tự nhiên và không cố gắng trong hiện thể của chúng ta. 28. Vị thầy cao cả có bản tánh của tất cả chư...

Cúng dường

27. Tâm thức, chấp vào một cái “Tôi”, bám níu vào mọi thứ – đây là nguyên nhân của sanh tử. Thế nên, như những cúng dường cho cái cao cả trong niết bàn và từ thiện cho cái thấp kém trong sanh tử, Hãy cho đi...

Tịnh hóa

Đã khai triển thái độ đúng của Bồ đề tâm, bây giờ chúng ta cần trừ sạch bất cứ thứ gì ngăn chận sự tiến bộ của chúng ta trên con đường đến giác ngộ. 26. Lạc lõng trong sanh tử từ thời vô thủy đến nay, Bất cứ điều gì con...

Tư tưởng Giác ngộ

Đã thấu hiểu sự quan trọng của niềm tin và của quy y, bây giờ chúng ta đi đến tinh túy của Đại thừa, tư tưởng giác ngộ. 25. Nền tảng của con đường Đại thừa là tư tưởng giác ngộ ; Tư tưởng cao cả này là con đường duy nhất tất cả chư Phật...

Thực hành Quy y Tam Bảo

Theo Phật Giáo Nguyên Thủy, ta quy y (nương tựa) nơi Đức Phật như vị Thầy, nơi Giáo Pháp như con đường, và nơi Tăng Đoàn như những bạn đồng hành trên suốt con đường. Phương pháp tổng quát của Mật Thừa phi thường là quy y bằng cách cúng dường thân, khẩu và ý...

Quy y

Sanh tử, như chúng ta đã thấy, là không gì cả ngoài khổ đau, thế nên chúng ta cảm thấy quyết tâm giải thoát chúng ta khỏi nó. Tuy nhiên, để thực sự làm thế, chúng ta cần sự giúp đỡ. Rõ ràng, chúng ta chỉ hy vọng có...

Bài mới nhất

Quan điểm và hành động của Bồ tát

Ngọn Đèn Cho Con Đường: đoạn thứ mười tám Đã phát sinh nguyện vọng cho giác ngộ Tiếp tục nâng cao nó qua nổ lực phối hợp Hãy nhớ nó trong đời này và cũng trong...