Đức Phật Sakyamuni

Đức Phật Sakyamuni

Tán thán Đức Phật Thích Ca

Ngài là Lưỡng Túc Tôn vào lúc đản sinh, ngay trên đại địa bước đi bảy bước, tự tuyên: trong thế gian duy ngã độc tôn, con đảnh lễ Tôn Giả thiện xảo thời...

Bài cầu nguyện Bảy nhánh

Bảy nhánh là điều thiết yếu đối với mọi thực hành Pháp; chúng nằm trong một bài cầu nguyện chuẩn bị được đọc trước mỗi khóa thực hành, và chúng được kết hợp với...

Bài cầu nguyện Tám đấng Cát tường

OM! Con xin đảnh lễ chư Phật, Pháp và Tăng đoàn cao quý Tất cả chư vị an trụ trong những cảnh giới cát tường khắp mười phương, Nơi mọi sắc tướng và sự hiện hữu hoàn...

Bài mới nhất

Lối vào Phật giáo – Quy y

Giáo Pháp - những điều Đức Phật đã giảng dạy – không chỉ được Phật tử thực hành, cũng không chỉ lợi lạc cho...