MỤC ĐÍCH

MỤC ĐÍCH

Bài mới nhất

Tám thiên hướng không thích hợp khiến ta không có được...

Những người hết mực tham luyến vào những giao kết thế gian thường tình, vào tài sản, vào khoái lạc, con cái, thân quyến và v.v… Họ quá bận tâm trong...